EGEFER ISI SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

KİŞİSEL VERILERIN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA

AYDINLATMA METNİ

Egefer Isı Sistemleri San. Tic. Ltd. Şu. (Egefer), olarak sahip olduğumuz http://egefer.com.tr/ web sitemizin (“Web Sitesi”) ziyaretçilerinin, gizlilik ve kişisel verilerinin korunması haklarını  gözeterek, ziyaretçilerimize daha iyi bir kullanım deneyimi sağlayabilmek için kişisel verilerini işlemekte ve internet çerezleri kullanmaktayız. Bu kapsamda ziyaretçilerimize ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil düzenlemelerine (KVKK mevzuatı) uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz.

Bu kapsamda Şirketimiz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmeler gereğince, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktayız.

Şirketimizin KVKK mevzuatından doğan aydınlatma yükümlülüğü kapsamında siz, http://egefer.com.tr/ ziyaretçilerimizi işbu Aydınlatma Metni ile bilgilendirmek isteriz.

Çerezlerin Kullanımı:

Şirketimize ait bu web sitesinde çerezler kullanılmaktadır. Web sunucusu tarafından web tarayıcısına gönderilen ve tarayıcı tarafından kaydedilen metin dosyasına çerez denir ve bu dosya tarayıcı sunucudan her sayfa istediğinde sunucuya geri gönderilmekte ve bu sayede, web sunucusu sizin tarayıcınızı tanımlamakta ve takip etmektedir. Bilgisayarınızın sabit disk üzerinde kaydedilmek üzere size çerez gönderebileceğimizi ve bu çerezlerden edineceğimiz bilgileri, web sitemizin yönetimi ve kullanılabilirliğini artırma amaçlı kullanabileceğimizi belirtiriz. Bunun dışında, reklam sağlayıcılarımız da size çerez gönderebilecektir.

Çoğu tarayıcı, çerez kabul etmeyi engelleyici ayarlara sahiptir. Bunun için tarayıcınızın yardım dosyalarını inceleyebilirsiniz. Ancak çerez kabul etmezseniz, sitemiz de dahil olmak üzere, pek çok siteyi kullanırken kullanılabilir büyük ölçüde azaltacağınızı dikkatinize sunarız.

Kişisel Verilerinizin işlenme Amacı:

Şirketimiz http://egefer.com.tr/ adresini ziyaret etmenizle birlikte kişisel veri niteliğindeki trafik verilerinizi (IP adresiniz, coğrafi konumunuz, web tarayıcısı türü gönderen kaynağınız, ziyaret süreniz, sayfa/içerik gösterim sayısı gibi veriler) ile web sitemiz üzerinden yaptığınız her türlü işlem ve uygulama ile ilgili verileri işlemeye başlamaktadır. Trafik verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizlerin ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşların faydalandırılması, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaların yürütülmesi, Şirketimiz web sitesinin kullanılması, bilgisayarınızın tanınması ve böylece web sitemizi kişiselleştirerek ziyaretinizin daha verimli hale getirilmesi, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemelerinden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde elektronik ve fiziki ortamlarda yazılı olarak, otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle KVKK mevzuatına uygun olarak Şirketimiz tarafından işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması:

Şirketimiz, internet sitesi aracılığı ile topladığı kişisel verileri üçüncü kişilere aktarmamaktadır.

Kişisel Verilerinizin Yurtdışına Aktarımı:

Şirketimiz, web sitesi aracılığı ile topladığı kişisel verileriniz yurtdışında mukim üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Kişisel Verilerinizin Toplanma ve Saklama Yöntemi:

Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere ve KVKK’nin 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şart ve amaçlarına uygun olarak otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Şirketimiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinize yetkisiz kişiler tarafından erişilmesini, kişisel verilerinizin hatalı işlenmesini, ifşa edilmesini, hukuka uygun olmayan sebeplerle değiştirilmesini silinmesini önlemek, korunmasını ve güvenliğini sağlamak amacıyla Şirketimiz KVKK mevzuatı uyanınca gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alır.

Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz KVKK mevzuatına uygun olarak silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirketimizin veri akışlarından çıkarılacaktır.

Şirketimiz sistemlerine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerinizin zarar görmesi ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi/ifşası durumunda, Şirketimiz sizleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu derhal bilgilendirir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız:

KVKK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında, kişisel veri sahibi olarak kişisel verilerinizin;

1. İşlenip işlenmediğini öğrenme:

2. İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4. Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

5. Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme;

6. KVKK Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme;

7. KVKK Kanunu’nun 7. maddesi kapsamında silinmesi ve yok edilmesi ve eksik / yanlış işlenmiş kişisel verilerinin düzeltilmesi taleplerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;

8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

9. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

KVKK’ nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi Şirketimiz adresine bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya proje@egefer.com.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

İşbu Aydınlatma Metni, değişen süreçlerimiz dolayısıyla KVKK mevzuatına uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir.